Maintenance Notice

Dear Customers, our system currently under maintenance.

Estimate maintenance time:

From : Saturday, 3 December, 2022 1:00:00 PM GMT+8

To : Saturday, 3 December, 2022 3:30:00 PM GMT+8
During the maintenance, you are unable to access the site and all gaming platforms until the maintenance has been completed or any further notice.
Hours
Minutes
Seconds

系统维护通知

敬爱的客户您好,本系统进行维护。
预计维护时间
2022年12月3日 13:00:00
2022年12月3日 15:30:00

提醒您维护期间所有游戏平台的前台与后台均无法访问,若维护时间有任何异动我们将会另行通知。

Thông báo bảo trì hệ thống

Kính gửi khách hàng, hệ thống này được duy trì Thời gian bảo trì dự kiến
Từ03 Tháng Mười Hai 2022 1:00:00 CH
Để03 Tháng Mười Hai 2022 3:30:00 CH

Nhắc nhở bạn rằng trong thời gian bảo trì, quầy lễ tân và nền của tất cả các nền tảng trò chơi không thể truy cập được. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào trong thời gian bảo trì.

Pengumuman Pemeliharaan Sistem

Pelanggan yang terhormat, sistem kami merencanakan pemeliharaan. Waktu pemeliharaan
DariSabtu, 03 Desember 2022 13.00.00
KeSabtu, 03 Desember 2022 15.30.00

Dalam pemeliharaan, anda tidak dapat mengakses situs dan semua platform gaming sampai pemeliharaan telah selesai atau pemberitahuan terlebih lanjut.

แจ้งการบำรุงรักษา

ลูกค้าที่รักระบบของเราอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาเวลาบำรุงรักษาโดยประมาณ
จาก3 ธันวาคม 2565 12:00:00
สู่3 ธันวาคม 2565 14:30:00

ในระหว่างการบำรุงรักษาคุณจะไม่สามารถเข้าถึงไซต์และแพลตฟอร์มเกมทั้งหมดจนกว่าการบำรุงรักษาจะเสร็จสิ้นหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้

유지 보수 공지

친애하는 고객 여러분, 우리 시스템은 현재 유지 보수 중입니다.
에서Saturday, December 03, 2022 1:00:00 PM
Saturday, December 03, 2022 3:30:00 PM

유지 관리 중에는 유지 관리가 완료되거나 추가 통지가있을 때까지 사이트 및 모든 게임 플랫폼에 액세스 할 수 없습니다.

メンテナンスのお知らせ

お客様各位、現在メンテナンス中のシステム。
からSaturday, 03 December 2022 13:00:00
Saturday, 03 December 2022 15:30:00

メンテナンス中は、メンテナンスが完了するか通知があるまで、サイトおよびすべてのゲームプラットフォームにアクセスできません。