Maintenance Notice

Dear Customers, sportsbook system currently under maintenance.

Estimate maintenance time:

From : Saturday, 20 July, 2024 1:00:00 PM GMT+8

To : Saturday, 20 July, 2024 3:30:00 PM GMT+8
During the maintenance, you are unable to access sportsbook system until the maintenance has been completed or any further notice.
Hours
Minutes
Seconds

系统维护通知

尊敬的客户,体育博彩系统目前正在维护中。预计维护时间:
2024年7月20日 13:00:00
2024年7月20日 15:30:00

维护期间,您将无法访问体育博彩系统,直至维护完成或另行通知。

Thông báo bảo trì hệ thống

Kính gửi quý khách hàng, hệ thống cá cược thể thao hiện đang được bảo trì. Ước tính thời gian bảo trì:
Từ20 Tháng Bảy 2024 1:00:00 CH
Để20 Tháng Bảy 2024 3:30:00 CH

Trong thời gian bảo trì, bạn không thể truy cập hệ thống cá cược thể thao cho đến khi bảo trì hoàn tất hoặc có bất kỳ thông báo nào khác.

Pengumuman Pemeliharaan Sistem

Pelanggan yang dihormati, sistem buku sukan sedang diselenggara. Anggaran masa penyelenggaraan:
DariSabtu, 20 Juli 2024 13.00.00
KeSabtu, 20 Juli 2024 15.30.00

Semasa penyelenggaraan, anda tidak dapat mengakses sistem buku sukan sehingga penyelenggaraan selesai atau sebarang notis lanjut.

แจ้งการบำรุงรักษา

เรียน ลูกค้า ระบบสปอร์ตบุ๊คกำลังอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษา เวลาบำรุงรักษาโดยประมาณ:
จาก20 กรกฎาคม 2567 12:00:00
สู่20 กรกฎาคม 2567 14:30:00

ในระหว่างการบำรุงรักษา คุณจะไม่สามารถเข้าถึงระบบสปอร์ตบุ๊คได้จนกว่าการบำรุงรักษาจะเสร็จสิ้นหรือมีประกาศเพิ่มเติม

유지 보수 공지

고객 여러분, 현재 스포츠북 시스템 점검 중입니다. 예상 유지 보수 시간:
에서Saturday, July 20, 2024 1:00:00 PM
Saturday, July 20, 2024 3:30:00 PM

점검 중에는 점검이 완료되거나 추가 공지가 있을 때까지 스포츠북 시스템에 접속할 수 없습니다.

メンテナンスのお知らせ

お客様各位 スポーツブックシステムは現在メンテナンス中です。メンテナンス時間の見積もり:
からSaturday, 20 July 2024 13:00:00
Saturday, 20 July 2024 15:30:00

メンテナンス中は、メンテナンスが完了するか、別途通知があるまで、スポーツブック システムにアクセスできません。